HP MSL 2024 Tape Library

Tape Library های MSL فن آوری و ظرفیت ذخیره ی گسترده ای را فراهم می کنند که شامل درایوهای نواری Ultrium های LTO-7، LTO-6، LTO-5، یا LTO-4 می شود. مدیریت از راه دور مبتنی بر وب، مدیریت library های MSL را از خانه و در سرتاسر جهان ساده می کند، و نیاز به کارکنان IT از راه دور را حذف می کند.

HP MSL 4048 Tape Library

Library های MSL Tape همراه با قابلیت اداره ی از راه دور و مبتنی بر وب می آیند، تا بتوانند به راحتی و از خانه یا سراسر جهان، نظارت و مدیریت شوند. محافظت سرمایه ای library MLS و رشد داده های غیرقطعی، به سادگی در درون نمایه های MSL library مدیریت می شوند.


HP MSL 8096 Tape Library

Library های MSL Tape همراه با قابلیت اداره ی از راه دور و مبتنی بر وب می آیند، تا بتوانند به راحتی و از خانه یا سراسر جهان، نظارت و مدیریت شوند. کارکردهای مدیریتی شامل این موارد می شوند : اطلاعات وضعیتی در مورد درایو و سیستم، عملیات و گزارش پیکربندی سیستم، خطای سیستم و ورود به بخش وضعیت و ...