HP 3PAR 8000 Storage

HP 3PAR StoreServ 8000، با یک تطبیق پذیری، عملکرد، و تراکم بی مانند، شما را تحت پوشش قرار داده است. این گزینه ها، از همگرایی واقعی پروتکل های بلاک و فایل، محافظت از داده های مدیریت شده در برنامه، و منطقه بندی اصلی ساده شده همراه با عیب شناسی SAN حمایت می کنند.

HP 3PAR StoreServ Storage

خانواده HP 3PAR StoreServ از سیستم های ذخیره داده ی بهینه سازی شده ی فایل های فلش، مرکز داده های شما را بروز رسانی می کند تا در شرایط بحرانی، حجم کاری غیرقابل پیش بینی را با 99.9999% از موجودیت داده ها کنترل کند.